11

11

NSK, Khrushchev Remembers, trans. and ed. Strobe Talbott (Boston, 1970), p 497.